Data   Year temp   DJF temp   MAM temp   JJA temp   SON temp   Year prec   DJF prec   MAM prec   JJA prec   SON prec   Extreme years   25-30C days   Sheet4   Sheet5   Sheet6   Sheet7   Sheet8   Sheet9   Sheet10   Sheet11   Sheet12   Sheet13   Sheet14   Sheet15   Sheet16